BẢNG TÍNH CUT AND SEW T-SHIRT STANDARD

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên
Hiệu ứng nền vải
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6

Total sumary

Số áo 0 0 0
Áo trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng áo + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

BẢNG TÍNH CUT AND SEW HOODIE LUXURY

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên
Hiệu ứng nền vải
Hình in đè túi trước
Hình in đi qua đường may
Dây kéo
Dây cổ
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6

Total sumary

Số áo 0 0 0
Áo trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng áo + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

BẢNG TÍNH cut and sew jogger luxury

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên
Hiệu ứng nền vải
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6

Total sumary

Số quần 0 0 0
Quần trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng quần + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

bảng tính cut and sew short luxury

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên
Hiệu ứng nền vải
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6

Total sumary

Số quần 0 0 0
Quần trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng quần + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

CUT AND SEW SWEATER PREMIUM

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên
Hiệu ứng nền vải
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4
Vị trí 5
Vị trí 6

Total sumary

Số áo 0 0 0
Áo trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng áo + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

SATIN BOWLING SHIRT - 360 ALL OVER PRINTING

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên

Total sumary

Số áo 0 0 0
Áo trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng áo + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

Mesh/solid mesh - short

Bảng dự tính

Khối lượng (gsm)
Số lượng
Số lượng từ 3XL trở lên

Total sumary

Số áo 0 0 0
Áo trơn 0 0 0
Chi phí in lụa 0 0 0
Chi phí in KTS 0 0 0
Phí in từ 2 vị trí 0 0 0
Phí hiệu ứng in 0 0 0
Phí hiệu ứng nền vải 0 0 0
Phí in khác 0 0 0
Tổng áo + in 0 0 0
Phí phụ kiện 0 0 0
Phí ship 0 0 0
Tổng giá sản phẩm 0 0 0
Phụ phí big size 0 0 0
Tổng đơn hàng 0 0 0

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Whatsapp
Chat with us